bigmir)net TOP 100

Вступ.
Шановні друзі! Я створила цей електронний підручник з метою дистанційного навчання для Вас юристів-правознавців, у відповідності вимог сьогодення. Вивчайте теорію та в практику втілюйте набуті знання: виявляйте злочинну діяльність, попереджуйте та припиняйте, своєчасно розкривайте та розслідуйте. Оперативної вдачі Вам та слідчого натхнення. З повагою кандидат юридичних наук, доцент Тарасюк Ірина Володимирівна.

Курс «Оперативно–розшукова діяльність» – це навчальна дисципліна, яка базується на наукових положеннях юридичних наук, вивчає чинне законодавство і відомчі нормативні акти, практику застосування оперативно–розшукових сил, засобів і методів, оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів – негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності, а також їхнє становлення та шляхи розвитку в історичній ретроспективі. Вагомий внесок у розвиток теорії і практики оперативно­розшукової діяльності в Україні зробили такі вітчизняні вчені:К. В. Антонов, О. М. Бандурка, Б. І. Бараненко, В. П. Бахін, Г. М. Бірюков, В. І. Василенчук, М. С. Вертузаєв, А. Ф. Возний, О. А. Гапон, В. А. Глазков, В. О. Глушков, В. Я. Горбачевський, В. М. Гринчак, М. Л. Грібов, О. М. Джужа, О. Ф. Долженков, Є. А. Дидоренко, О. О. Дульський, В. М. Євдокімов, О. М. Ємець, В. П. Захаров, А. В. Іщенко, О. О. Кісєльов, І. П. Козаченко, О. І. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, О. В. Копан, О. Є. Користін, М. В. Корнієнко, М. В. Костицький, В. В. Крутов, В. М. Круглий, В. С. Кузьмічов, В. І. Лебеденко, В. К. Лисиченко, В. В. Матвійчук, А. В. Мовчан, Є. М. Моісеєв, П. П. Михайленко, О. В. Негодченко, В. А. Некрасов, Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, С. В. Обшалов, К. М. Ольшевський, Ю. Ю. Орлов, В. Л. Ортинський, В. П. Пилипчук, М. М. Перепилиця, М. А. Погорецький, В. В. Поливода, І. І. Приполов, М. Б. Саакян, І. В. Сервецький, В. А. Мілюков, О. П. Снігерьов, М. П. Стрельбицький, О. М. Стрільців, В. Д. Сущенко, І. В. Тарасюк, Ю. Є. Черкасов, В. В. Чернєй, О. І. Чулкова, О. Г. Цвєтков, І. Р. Шинкаренко, М. Є. Шумило та інші вчені, що представляють різні галузі правової науки.
Теорія ОРД – є наука, що досліджує закономірності механізму скоєння злочинів, особливості отримання інформації про підготовку, вчинення злочинів, а також розробку правових, організаційних, методичних і тактичних основ ефективного застосування оперативно–розшукових сил, засобів, заходів та дій у виявленні, попередженні, припиненні та розслідуванні злочинів що готуються чи вже вчинені.
Метою навчальної дисципліни є вивчення та освоєння закономірностей, які стосуються пошуку та фіксації фактичних даних, обставин, причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, закономірностей, що стосуються організації оперативно–розшукової діяльності, закономірностей, що відносяться до реалізації оператвино–розшукової інформації.
Завдання навчальної дисципліни: отримання знань з теорії оперативно–розшукової діяльності, засвоєння вимог нормативних актів, відомчих наказів та інструкцій, що регламентують оперативно–розшукову діяльність, вивчення позитивного досвіду боротьби зі злочинністю, умінь та навичок практичного застосування теорії ОРД, засвоєння тактичних основ практичного застосування сил, засобів, методів, заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, формування навичок науково–дослідної роботи в сфері ОРД.
В результаті вивчення дисципліни «Оперативно–розшукова діяльність» вивчається: загальна та особлива частини ОРД, набуваються вміння та навички:
• виявляти та усувати причини та умови, що сприяють злочинності;
• виявляти, попереджувати та припиняти злочини;
• самостійно працювати із законодавчими, нормативно–правовими актами, відомчими наказами та інструкціями у сфері оперативно–розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій та додатковою літературою, документами.
Науково–педагогічному складу під час проведення занять необхідно звернути увагу на уміння майбутніх фахівців з галузі права:
 показувати рівнобічні, системні і глибокі знання навчально–програмового матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;
 пов'язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;
 самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально–програмового матеріалу;
 опрацьовувати навчальну літературу та нормативно–правові акти у сфері оперативно-розшукової діяльності та кримінального судочинства;
 аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також роботи власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів; самостійно тлумачити нормативно–правові акти кримінально–процесуального характеру;
 проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших видів робіт передбачених навчальною програмою;
 розв’язувати ситуаційні завдання передбачені навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою викладача.
Міжпредметні зв’язки. «ОРД» знаходиться у тісному зв’язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все, кримінальний процесом, криміналісткою, психологією ОРД, з конституційним, кримінальним, адміністративним і цивільним правом, оскільки в діяльності органів досудового розслідування і суду досить часто виникають питання, що пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо. Компетентності, якими повинні володіти юристи:
здатність до:
 абстрактного,
 логічного
 та критичного
 мислення,
 до творчого мислення
 і генерування нових ідей,
 до аналізу і синтезу;
вміння:
 планувати,
 організовувати
 і контролювати свою діяльність;

знання і розуміння:
 природи етичних стандартів,
 у тому числі етичних стандартів правничої професії
 та здатність діяти на їх основі;
знання
 державної мови та однієї з офіційних мов Ради Європи на рівні, що забезпечує можливість як усного, так і письмового їх застосування у тому числі у професійній сфері;
вміння
 грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції,
 належним чином їх обґрунтовувати;
навички:
 збору і аналізу інформації;
вміння працювати
 самостійно,
 працювати у команді колег за фахом, а також із залученням експертів з інших галузей знань;
здатність
 приймати неупереджені і мотивовані рішення;
 визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб;
вміння
 примирювати сторони з протилежними інтересами;
здатність
 учитися;
 прагнення до утвердження академічної доброчесності.