bigmir)net TOP 100

візуальне спостереження: поведінка суб’єктів візуального спостереження

...зросла актуальність проблеми їх компетентності в питан- нях візуального спостереження, проведення якого потребує спеціальних знань, вмінь і навичок, у тому числі психологічного змісту. Психологічна підготовленість оперативних працівників і слідчих до візуаль- ного спостереження є необхідною умовою його ефективного застосування у боротьбі з організованою злочинністю. Формування готовності до візуального спостереження має ґрунтуватися на усталених у науці та практиці вихідних положеннях щодо його психологічних особливостей і закономірностей...Найбільш фундаментальні дослідження психологічних засад візуального спостереження, як метода оперативно-розшукової діяльності, були проведені радянськими вченими (Р. К. Безруких, В. М. Колдаєв, Г. К. Синілов, В. Г. Соколов та ін.) у минулому столітті. Результати цих досліджень й досі використовуються у нормотворчій діяльності правоохоронних органів спеціальних служб країн пострадянського простору та складають основу су- часних підручників і навчальних посібників з візуального спостереження. На положеннях і висновках фундаторів, що досліджували психологію візуального спостереження, ґрунтуються останні розробки українських науковців: Б. І. Бараненка, А. А. Венедіктова, Н. Ф. Войтович, В. А. Дашкевич, О. Ф. Долженкова, Д. Й. Никифорчука, М. А. Погорецького, І. Р. Шинкаренка та інших. Сучасні дослідження, маючи своїми витоками праці радянських часів, наслідують розмежування психології візуального спостереження на окремі напрями. Формально їх перелік ніхто з науковців не визначає. Проте у тематиці та (або) структурі їх публікацій чітко виокремлюються: психологічні засади маскування; професійно важливі якості суб’єктів візуального спостереження; розпізнавання і тлумачення зовнішніх проявів психічної діяльності об’єкта, прогнозування його поведінки; соціально-психологічні засади колективної діяльності під час проведення оперативно-розшукового заходу (негласної слідчої) дії. Ці напрями здебільшого добре розроблені. Проте, досліджуючи психологічні засади маскування, вчені приділяють увагу переважно його принципам, використанню матеріальних засобів і пристосуванню до конкретної ситуації.
Рольовій поведінці спостерігачів сьогодні бракує уваги. ... Суперечності у розумінні рольової поведінки мають місце і безпосередньо в теорії оперативно-розшукової діяльності. М. А.Погорецький слушно зауважує, що при визначенні понять ОРД слід виходити з концептуальних засад людської діяльності, сформульованих у філософській, психологічній та іншій літературі [15, С. 153]. Виходячи з цього та ґрунтуючись на результатах власних досліджень [16], ми дійшли висновку, що термін “рольова поведінка” в теорії оперативно-розшукової діяльності доцільно застосовувати у тому ж значенні, що і в соціальній психології. Цим поняттям повинно охоплюватись виконання власних і чужих соціальних та особистісних ролей суб’єктами та об’єктами ОРД.
Виконання чужих ролей доцільно визначити як легендовану рольову поведінку. При проведенні візуального спостереження легендована рольова поведінка є засобом конспірації. Особа, яка проводить негласну слідчу дію (оперативно-розшуковий захід), має майстерно виконувати широкий спектр звичайних для кожної людини соціальних ролей – покупця, пасажира, пацієнта, глядача, відвідувача ресторану та ін., а у певних ситуаціях – досить специфічних ролей, наприклад, продавця, таксиста, особи без певного місця проживання, працівника комунального госпо- дарства, мешканця конкретного під’їзду, будівельника, різноробочого тощо [17; 18].

Виконання широкого спектру чужих соціальних ролей, активне використання засобів маскування відбувається одночасно з виконанням основних завдань візуального спостереження. В умовах значних наван- тажень на психіку, а часто і значних фізичних навантажень, достовірне виконання чужих соціальних ролей (навіть звичайних для кожної людини) викликає труднощі в оперативних працівників без значного досвіду роботи. Це виявляється у неприродній поведінці, розгубленості, що часто призводить до демаскування та провалу виконання поставле- них завдань. Отже, поряд з формуванням у фахівця з візуального спостереження професійно-важливих якостей, що пов’язані з пізнавальними та вольовими психічними процесами, необхідно формувати і навички легендованої рольової поведінки. Формуванню таких навичок у великому ступені сприяє використання методик драматичного мистецтва, слушно зауважував П. Г. Попов [19, С. 3]. На ґрунті узагальнення та систематизації досвіду театральної педагогіки вчений запропонував систему практичних рекомендацій з використання акторських психотехнік у діяльності співробітників органів вну- трішніх справ. В Україні питання використання досягнень драматично- го мистецтва в оперативній роботі досліджував П. Я. Пригунов, який розробив практикум з психології рольової поведінки [20, С. 249–467]. Доробок науковця успішно може використовуватись в умовах навчального закладу для підготовки негласних штатних працівників оперативних підрозділів. Окремі вправи, запропоновані П. Я. Пригуновим, вже застосовуються для навчання майбутніх фахівців з візуального спосте реження. Водночас варто зауважити, що при впровадженні у навчаль- ний процес пропозицій вченого, необхідно враховувати окремі аспектти, які суттєво відрізняють роботу оперативного працівника від творчості актора. По-перше, кінцева мета процесу перевтілення в театральному мистецтві та в ОРД і кримінальному процесі принципово різна. Артист створює художній образ, піклуючись про його сценічну виразність, яскравість, жанрові та стильові особливості, що, в результаті, веде до емоційних вражень глядача. Оперативний працівник (слідчий) не повинен відрізнятися від реального “прототипу” своєї ролі. Художність у виконанні ролі неприпустима. Лише послідовний реалізм стає головним принципом перевтілення. Отже, відсутність окремих якостей, притаманних професійному актору, в деяких випадках необхідна опе- ративному працівникові, щоб бути особливо переконливим, достовірним, непомітним [19, С. 3]. По-друге, наслідки помилки оперативного працівника можуть бути набагато серйознішими, ніж неякісне виконання актором своєї ролі – від провалу конкретної слідчої дії (оперативно-розшукового заходу) до реальної загрози життю і здоров’ю людей. Усвідомлення суттєвої небезпеки, відповідальності за долю своїх колег і громадян може призвести до надмірного хвилювання, і, як наслідок, – неякісного виконання ролі. По-третє, актор всю психічну діяльність спрямовує на створення потрібного образу, а оперативний працівник (слідчий) розподіляє психічні зусилля між виконанням поставлених завдань і виконанням чужої соціальної ролі. Тому його зовнішня (предметна) діяльність не може бути повністю підпорядкована внутрішній (психічній). Звідси – неможливість повним обсягом використати здобутки драматичного мистецтва. Тому ефективними виявляються лише окремі правила, які не дозволяють внутрішній психічній діяльності, пов’язаній з виконанням службових завдань, виявлятися у зовнішніх проявах (міміка, жести, пози, погляд) і предметній діяльності в цілому.
Зокрема, це “Метод фізичних дій” К. С. Станіславського. Його сутність полягає в тому, що вигадану психічну (внутрішню) дію, пов’язану з вищою не- рвовою діяльністю, виконати набагато складніше, ніж фізичну (пред- метну), пов’язану з просторовими діями. Однак, якщо ці фізичні дії підібрані таким чином, що вони спрямовані на виконання певного (уявного) завдання, – їхнє виконання спричиняє мимовільне налаштування психіки на переживання складних процесів, які не піддавалися безпосередній імітації [21]. Володіння подібним інструментарієм для спостерігача є надзви- чайно важливим. П. Г. Попов слушно зауважує, що в умовах прихованого стеження оперативний працівник, який не застосовує творчого підходу до рольової діяльності, швидше за все буде викритий. Якщо спостерігач нічим не зайнятий (або просто відверто стежить за об’єктом), то він відразу при- вертає увагу. Тому відповідно до оперативно-розшукової ситуації потрібно вигадати для себе певний образ і визначити мету його діяльності. Потім, обов’язково вигадати якнайбільше перешкод до її здійснення і завдань, необхідних для її досягнення. Конкретність і реалістичність цих завдань зменшує підозрілість вигаданого персонажу [19, С. 17–19]. Вдалий підбір потрібного образу та мети його діяльності потребують відповідних соціальних знань, що можуть бути набуті оперативним працівником (слідчим) через повсякденне епізодичне спостереження за соціальним життям у публічно доступних місцях. Саме так можна сфо- рмувати достовірне уявлення про поведінку людей, образи яких прида- тні для відтворення в процесі проведення негласної слідчої дії. Використання “методу фізичних дій” може бути органічно доповнене дотриманням низки психологічних правил, візуального спо-стереження, що вироблені практикою та передаються фахівцями з проведення цього заходу із покоління в покоління. При цьому, означені правила не знайшли свого формального виразу в нормативно- правових актах і не виступали предметом наукових досліджень.

Проте, вони добре відображені у сучасній російській художній літературі [18; 22] та серіалах за мотивами відповідних творів [23]. Аналіз цих творів дав можливість виокремити, конкретизувати і сформулювати окремі “не писані” правила візуального спостереження.

1. Спостерігач, який знаходиться в полі зору об’єкта або його зв’язків, повинен завершити будь-яку розпочату дію (докурити запалену цигарку, допити куплений напій, якщо прямував до виходу – вийти з приміщення тощо).

2. Спостерігач, який знаходиться в полі зору об’єкта або його зв’язків, не повинен різко зупинятися або прискорюватися, змінювати напрямок руху.

3. Спостерігачеві заборонено дивитись в очі спостережуваному та його зв’язкам. Той, хто зустрівся поглядом з об’єктом, надалі, здебільшого, буде впізнаний ним, якщо потрапить в його поле зору.

4. Аби виключити зустріч поглядом із спостережуваним, доцільно максимально використовувати боковий зір й у необхідних випадках дивитись або нижче грудної клітини, або поверх головного убору об’єкта.

5. Якщо уникнути зустрічі очима з об’єктом не вдалося, неможна різко відводити погляд у інший бік, його потрібно сконцентрувати на будь-якому предметі, що знаходиться за спостережуваним, продемонструвавши, що саме він цікавить спостерігача.

6. Спостерігач не повинен різко ховати обличчя та взагалі ховатися, якщо відчув на собі погляд сторонньої особи (об’єкта, його зв’язків, контрспостерігачів). У такому випадку потрібно неквапливо покинути їх поле зору. Даний перелік не є вичерпним і може бути доповнений іншими правилами та прийомами, виробленими або перевіреними практикою. Він стосується лише психологічних аспектів рольової поведінки спостерігачів і не зараховує інших формально невизначених правил.

Висновки.
Проведення візуального спостереження потребує навичок виконання чужих соціальних ролей (легендованої рольової поведінки), у тому числі в умовах значних психічних і фізичних навантажень. Легендована рольова поведінка спостерігачів поряд із матеріальними знаряддями є засобом їх маскування. Навички виконання леге- ндованих соціальних ролей варто розвивати за “методом фізичних дій” К. С. Станіславського, а також через дотримання неформальних правил візуального спостереження з маскування дійсної соціальної ролі спостерігача, вироблених практикою. У навчальних програмах з підготовки фахівців підрозділів, компетенцію яких становить візуальне спостереження, потрібно врахувати засвоєння курсантами основ легендованої рольової поведінки. Це потребує збільшення кількості часу, відведеного на викладання відповідних дисциплін (професійна психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів; психологія оперативно-розшукової діяльності, спецкурс “візуальне спостереження”).

Список використаних джерел
1. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с. 2. Большой психологический словарь [Электронный ресурс] / Сост. Б. Ме- щеряков, В. Зинченко. – Олма-пресс, 2004. – Режим доступа : http://vocabulary. ru/dictionary/30/word. 3. Юридическая психология: словарь терминов / [Электронный ре- сурс]. – Режим доступа : http://vocabulary. ru/dictionary/20/word. 4. Семиченко В. А. Психология общения / В. А. Семиченко. – [2-е изд.]. – К. : Магістр-S, 1998. – 150 с. 5. Москаленко В. В. Соціальна психологія : навч. посіб. / В. В. Моска- ленко. – К. : Центр навчальної книги, 2005. – 624 с. 6. Горностай П. П. Психологія рольової самореалізації особистості // автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психолог. наук : спец. 19.00.05 / П. П. Горностай. – К., 2009. – 32 с. 7. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І : підру- чник / О. М. Бандурка. – X. : НУВС, 2002. – 244 с. 8. Філіпенко Н. Є. Організаційно-психологічні питання професійної підго- товки оперативних працівників для застосування гласних та негласних методів й заходів ОРД [Електронний ресурс] / Н. Є. Філіпенко // Форум права. – 2006. – № 1. – С. 89–107. – Режим доступу : http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/FP/2006–1/06fneizo. pdf. 9. Бірюков Г. М. Теоретичне визначення поняття “легенда” в оперативно- розшуковій діяльності / Г. М. Бірюков // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ.  2006. № 1. − С. 16−23. 10. Євдокимов В. М. 2010 – рік реформування аналітичної роботи кри- мінальної міліції / В. М. Євдокимов // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2010. – № 181. – С. 5–11. 11. Охріменко І. М. Зміст оперативно-розшукових заходів у контексті психології ОРД / І. М. Охріменко // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2010. – № 184. – С. 118–126. 12. Поплавський А. П. Кредит – справжній, клієнт – фіктивний / А. П. По- плавський // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2009. – № 179. – С. 22–24. 13. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяино- ва, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М. : ИНФРА-М., 2004. – 848 с. 14. Ивахин А. Е. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб [Текст] : (по материалам открытой печати и литературы) : [в 6 т.] / А. Е. Ивахин, П. Я. Прыгунов. – К. : КНТ, 2008 . – ISBN 978-966-373-368-5. Т. 1. – [2-е изд., стереотип]. – [Б. м.] : [б. в.], 2008. – 406 с. – ISBN 978- 966-377-367-8. 15. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія / М. А. Погорецький – Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 575 с. 16. Грібов М. Л. Поняття рольової поведінки в психології та теорії опе- ративно-розшукової діяльності / М. Л. Грібов // Юридична психологія та педа- гогіка. – 2011. – № 2. – С. 203–215. 17. Информационно-поисковая работа: наружное наблюдение / [Электрон- ный ресурс]. – Режим доступа : http://www. sec4all. net/doronin_gl4. html; Ведение наружного наблюдения / [Электронный ресурс]. – Режим до- ступа : http://worldweapon. ru/tactics/ved. php; Ведение наружного наблюдения ограниченными силами / [Электрон- ный ресурс]. – Режим доступа : http://www. bratok. com/advice/kgb03. shtml; Куриленко С. С. Візуальне спостереження [Електронний ресурс] / Ку- риленко С. С., Желанович Е. О. // Украина криминальная. – Режим доступу : www. crіро. сom. ua. 18. Черкасов Д. Пятая стража [Электронный ресурс] / Д. Черкасов. – Режим доступа : http://www. phantastike. ru/cherkasov. 19. Попов П. Г. Использование элементов актерской психотехники в деятельности сотрудников органов внутренних дел / П. Г. Попов . – М. : А. П. О., 1992. – 41 с.
джерело: